Privacy policy

 

page1image3614881472

Syftet med denna policy är att säkerställa att Södra Vätterbygdens Konstrunda hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.

Personuppgiftsansvar

Södra Vätterbygdens Konstrunda (organisationsnummer 802500- 2166) nedan kallat ”SVK” är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på följande webbplatser:
• http://svkonstrunda.se
• https://www.facebook.com/svkonstrunda
• https://www.instagram.com/svkonstrunda

Information om hur du kontaktar oss finns på vår hemsida, www svkonstrunda.se

Offentlighetsprincipen

Södra Vätterbygdens Konstrunda är en enhet inom Jönköpings län.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att SVK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter och hur länge?

• Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration av våra olika

nyhetsbrev sparas bara så länge som du är medlem. Medlem är du ett år i taget efter att du har betalat medlemsavgiften.

 • Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till konstrundan annat material sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskick och folder.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, kurser, events, evenemang, aktiviteter och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administration samt uppföljning, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med att avtal upprättas mellan SVK och dig eller ditt företag sparas i enlighet med avtalslagen.
 • Personuppgifter som lämnas i samband med företags- och kundbesök, säljaktiviteter och marknadsföring sparas bara så länge som det krävs för administration samt uppföljning.
 • Personuppgifter som lämnas vid lotteriförsäljning. Uppgifterna sparas tills evenemanget är genomfört samt uppföljning.
 • Vid deltagande på utbildningar, kurser, events, evenemang, aktiviteter och konferenser kan vi komma att spela in eller fotografera. Det medför att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier som SVK behandlar och som även kan komma att publiceras.
 • Personuppgifter som behövs för att ta fram statistik och analyser. Uppgifterna sparas till dess att statistiken och analys är framtagen.För dessa ovanstående syften kommer personuppgifter att lagras, sparas och bearbetas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och leverera tjänster, administrera avtalsrelationer, ge kundservice och i marknadsföringssyfte.Södra Vätterbygdens Konstrunda lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

  Rätt att begära information

  Vill du veta om hur SKV behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos SVK och att få uppgifter rättade. Observera att Södra Vätterbygdens Konstrunda enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för SVKs egen verksamhet. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se integritetsskyddsnämnden.

page2image3626996368

Hur begär du ut dina personuppgifter?

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag. Då får du information om vad Södra Vätterbygdens Konstrundahar registrerat om dig.

En begäran om registerutdrag ska du göra skriftligen till SVK, Styckjunkargatan 47, 556 32 Jönköping. Du måste alltså skriva ett papper som du skriver under och skickar i väg med post, du kan alltså inte bara skicka ett brev via e-post.

Södra Vätterbygdens Konstrunda lämnar då besked vilka personuppgifter som SVK behandlar om dig och vilka de i så fall är. Du får ett sådant besked gratis per år.

I brevet ska du uppge vart du vill att Södra Vätterbygdens Konstrunda ska skicka dina uppgifter, till exempel din adress eller e-post.

Ändringar av Integritetspolicyn

Södra Vätterbygdens Konstrundaför behåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn.

Du rekommenderas därför att regelbundet gå in på hemsidan för att uppmärksamma eventuella ändringar i policyn. Om Integritetspolicyn ändras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om dessa förändringar.

Jönköping 2024-03-23